NAMASTE!
Ajurvéda   |   ESENCE AJURVÉDY

12: Konstituce, sklony, emoce

DR.GEORGE EASSEY

Každý člověk reaguje na stres jinak, podle toho, jaké je konstituce. Váta stres bytostně nesnáší. Pitta si organizuje život ve stresu. Kapha v rovnováze dává stálost a klid.

Po celou dobu studií v Americe jsem zároveň pracoval, abych mohl zaplatit školné. Jedním z psychicky nejnáročnějších zaměstnání bylo místo vedoucího podpůrného týmu konstruktérů a dělníků v oaklandském přistavu. Vstával jsem každé ráno v pět hodin, cesta do práce autem mi trvala približně hodinu. Měl jsem za úkol operativně řešit jakékoli vzniklé problémy svojí pracovní skupiny, aby se nezastavila výroba ani nenarušila její plynulost. Často bylo třeba jednat s odbory nebo s vedením firmy. Dělat most mezi nespokojenými dělníky a vedoucími manažery leckdy nebylo lehké ani příjemné. Po práci následovala hodinová cesta v dopravní špičce na čtyřproudé dálnici rovnou do školy. Často jsem nestihl ani oběd. Výuka trvala do večera, takže domů jsem se dostal většinou kolem deváté večer.

"Nejlepším lékem pro dóši mysli je inteligence, odvaha a znalost sebe sama." Vágbhata

Jednoho úterního rána jsem opět vyjel do práce. Zaspal jsem, a tak jsem bez snídaně sedal do auta o něco později než obvykle. Utěšoval jsem se tím, že zpoždění doženu na dálnici. Jako naschvál byl provoz zpomalený několika haváriemi. Auta se sunula v koloně a ve mně každým okamžikem rostla netrpělivost. Věděl jsem, že se do prá­ce včas nedostanu. Na místo jsem dorazil asi pět minut po začátku pracovní doby. Jak tomu bývá, zrovna byla v hale výbušná situace. Problémy se na mě sypaly, jen jsem překročil práh. Moje Pitta se minutu od minuty zvedala. Skupina pracovníků vznesla stížnost, jež vyžadovala oka­mžité jednání s odbory. Na narychlo svolanou schůzku s odborovým předákem jsem dorazil už jako doutnající sopka. Předák byl černý, rozložitý chlapík s neobvyklým jménem Johnston. Do funkce ho zvolili nedávno a já jsem o něm nic moc nevěděl. S úsměvem mi pokynul, abych se posadil, a prohodil nějaký vtip. Neměl jsem na žerty ani trochu náladu. Začal jsem mu dúrazne vysvětlovat požadavky skupiny a předem očekával odmítavou reakci. Johnston po celou dobu v klidu naslouchal a pouze souhlasně přitakával: „Dobře, dobře... Správně... Správ­ně.“ Mělo to na mě neočekávaný účinek. Moje rozčilení pomalu chladlo a když jsem skončil, bylo to tam. „Říkáte, dobře, dobře', ale jak to budeme řešit?“ zeptal jsem se ještě, ale už jsem cítil, že se na mé přenáší jeho klid a že se začínám také usmívat. „Správně,“ povídá Johnston ještě jednou a pak začal hovořit. Pomalu, uvážlivě, konstruktivně a přátelsky. Rešení jsme pak našli během deseti minut.

Johnston svým souhlasným postojem dokonale zpacifikoval moji Pittu. Bylo to pro mé velmi poučné a dodnes na něj rád vzpomínám. Pochybuji, že věděl něco o Ájurvéde, ale jednal přesně podle užitečného pravidla „Je-li Pitta rozohněná, nejlepší je s ní souhlasit.“

Příběhem jsem jen chtěl poukázat na to, co každý z vás už někdy zažil na vlastní kůži; každý člověk reaguje na stres jinak, podle toho, jaké je konstituce. Váta stres bytostně nesnáší. Tlak stresu ji ochromuje a vyvolává v ní strach a paniku. Pocitu, že je ve stresu, podléhá velmi snadno.

Pitta si naopak přímo organizuje život tak, aby ze stresu ani na chvíli nevycházela. Mírný stres ji stimuluje k dob­rým výkonúm. Když se stres zvýší nad hranici její toleran­ce, reaguje podrážděně a zlostně a věci řeší zkratkovitě.

Váta vychýlená z rovnováhy s sebou nese strach, rozru­šení, nervozitu, nerozhodnost, nesoustŕedéhost. Člověk se pod jejím vlivem stává neproduktivním snílkem neschop­ným dovést věci k reálnému konci. Pronásledují ho neod­bytné myšlenky a dostává se do zajetí fanatismu.

Protože je Váta nejcitlivější dóšou, dochází k jejímu vychýlení nejsnáze. Její nerovnováha stojí u prvopočátku veškerých onemocnéní.

Pitta v harmonickém stavu dává pronikavé, ostré a rychlé a přesné myšlení. Činí člověka inteligentním, ener­gickým, cílevědomým, soucitným a radostným. Projevuje se dobrým smyslem pro humor a znamená plné rozvinutí vůdčích schopností, oddanost věci, dobrou organizovanost a pořádkumilovnost.

Zvýšená Pitta způsobuje přehnanou kritičnost a posuzování, ironii, nedostatek tolerance, strnulost, arogantnost, zlo­bu až krutost, žárlivost a touhu po smyslových požitcích.

Kapha v rovnováze dává stálost, klid, oddanost a pevnost. Pŕináší pocit štěstí a činí človéka láskyplným, láska­vým, tolerantním a loajálním. Dává diplomatické schop­nosti k řešení konfliktů.

Zvýšená Kapha zpúsobuje nehybnost, tupost, nečinnost, lenost, neústupnost, připoutanost, chamtivost a lakotnost.

JAK SPOLU JEDNOTLIVÉ TYPY VZÁJEMNĚ KOMUNIKUJÍ?

Sejdou-li se dva lidé typu Váta k řešení nějakého pro­jektu, řešení nebude mít konce. Budou o projektu mluvit a probírat ho ze všech stran. Budou diskutovat varianty „co by, kdyby“ a obávat se možných důsledků. Ve vzduchu bude mnoho zajímavých nápadů, a na obzoru žádný konkrétní výsledek.

Dvojice, kde oba partneři jsou Pitta, by spolu nikdy neměli vařit. Pitta má vždy naprosté jasno, jak by se věci měly dělat a hladová navíc nesnese odpor. Na kručící žaludek reaguje podrážděním a to by, ve spojení s kuchyňským ohněm, mohlo vyvolat partnerskou katastrofu!

Usadí-li se dvě Kaphy spolu k dobrému pokrmu, jídlo bude zaručeně trvat dlouho. Veškerá jejich pozornost bude upřená na jídlo. Hostíte-li je, nezapomeňte, že byste měli mít vždy dost jídla na přidání. Jsou-li v soukromí, zcela jistě se hovor brzy stočí na to, jak ušetřit peníze; nebude řeč o nějakých nevýznamných položkách, nýbrž o tom, jak přimět ostatní, aby se dobře starali o obchody, v nichž je Kapha vlastníkem.

12: Konstituce, sklony, emoce

DR.GEORGE EASSEY: ESENCE ÁJURVÉDY

George Eassey (1955-2013) získal mezinárodní uznání jako “průkopnický velvyslanec ajurvédy”. Pochádzí z Keraly v jižní Indii z rodiny s bohatou lékařskou tradici. V sedmnácti letech sa stal žákem Gurua Nityia. Pozdejí pobýval v USA, kde dokončil studia pod přímým vedením Dr. Vasanta Lady, nejuznávanějšího učitele ajurvédy na Západě. V roce 1985 mu byla nabídnuta příležitost pracovat se světoznámým lékařem a publicistou Dr. Deepakem Choprou. Místo toho se rozhodl pokračovat ve studiu čínske mediciny v Novém Mexiku a v neformálním studiu tradiční ajurvédy v jižní Indii. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku. 

Knihu zakoupíte na stránkách vydavetelství Fontana >>

VÍCE INSPIRACE >>

CESTUJTE S NÁMI

VÍCE INSPIRACE


DR.GEORGE EASSEY
AJURVÉDSKY LÉKAŘ A AUTOR

DR.GEORGE EASSEY

Označován jako "průkopnický velvyslanec ajurvédy", patří k první generaci lékařů a učitelů, kteří představili moderní ajurvédu západu. Od roku 1997 žil v Praze, kde založil první ajurvédskou kliniku.

SEA EYMERE
FOTOGRAF

SEA EYMERE

Narodila se a vyrůstala v Paříži, no její pohled pořád směroval za obzor. Město, které ji vychovalo bylo její trampolína do velkého světa, kterým proléta s francouzským šarmem. Je inspiratívní sledovat jí.

+

ayurveda trails pvt | © 2018